อาจารย์โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์

อาจารย์ประจำกลุ่มสาขา

ประวัติส่วนตัว

 

อาจารย์โรจลักษณ์ จักรไพวงศ์
อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล