ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บันลือ เอมะรุจิ

อาจารย์ประจำกลุ่มสาขา

ประวัติส่วนตัว

 

Assistant Professor Bunlur Emaruchi (Ph.D.)
อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์มือถือ : 089 780 0112
โทรศัพท์ : 0 2889 2138
Fax : 0 2889 2138 ต่อ 6329
e-mail :bunlur.ema@mahidol.ac.th